הוראת שעה לעניין חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי עד ליום 30.9.17

הוראת שעה לעניין חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי עד ליום 30.9.17

במסגרת חוק ההתייעלות התשע"ז – 2016 נקבעה הוראת שעה לעניין סעיף 125 ב (2) ו-ב(3)  לפקודה. הוראת השעה קובעת לתקופה קצובה, שמיום 1.1.2017 ועד ליום 30.9.2017 שיעור מס הכנסה מופחת של 25% על דיבידנד , שמקורו ברווחים צבורים בידי החברה עד ליום 31.12.2016, זאת בכפוף לתנאים ולהוראות שנקבעו בהוראת השעה.