שינויים ברשימת הישובים המזכים בהטבות מס החל משנת 2016

שינויים ברשימת הישובים המזכים בהטבות מס החל משנת 2016

ביום 9 בדצמבר 2015 פורסם תיקון לפקודת מס הכנסה, בנוגע להטבת מס בישובים מסוימים. תחולת התיקון מיום 1/1/2016. החוק קבע ניקוד לכל ישוב לפי קריטריונים שונים. ישוב אשר עונה על הקריטריונים שנקבעו מוגדר כ"ישוב מוטב" מה שמזכה כל מי שהינו "תושב" (כהגדרתו בפקודת מס הכנסה) הישוב המוטב בהטבת מס.

להמשך קריאה ורשימת היישובים