משרד רואי חשבון
073-2400700

ביקורת דוחות כספיים לחברות ומלכ"רים

ביקורת דוחות כספיים לחברות ומלכ"רים

ביקורת דוחות כספיים לחברות ומוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"רים), הן פעולות המהוות את עיקר פעילותו של רואה חשבון, ביצוע פעולות אלו מאפשרות לרואה החשבון לחוות את דעתו בקשר לדוחות הכספיים של החברה או המלכ"ר. על פי חוק נדרשות חברות להציג דוחות כספיים מבוקרים על ידי רואה חשבון.

הדוחות הכספיים של חברה כוללים את הדוחות הבאים:

מאזן – המציג את מצב הנכסים ההתחייבויות וההון העצמי של החברה ליום 31 בדצמבר.

דוח רווח והפסד – המציג את התוצאות הכספיות של פעילות החברה בשנה שנסתיימה ב-31 לדצמבר.

דוח על תזרים המזומנים- מציג את תנועת המזומנים של החברה מפעילות שוטפת, מפעילות מימון ומפעילות השקעה בשנה שנסתיימה ב-31 לדצמבר.

דוח על השינויים בהון העצמי- מציג את השינויים בחלו בהון העצמי של החברה בשנה שנסתיימה ב-31 לדצמבר.

במסגרת יישום של תהליך הביקורת על הדוחות הכספיים, כפי שנקבעו על ידי לשכת רואה החשבון, מבצע רואה החשבון פעולות שיאפשרו לו לחוות דעתו האם הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות את מצבה של החברה. בדוחות הכספיים של החברה נעשה שימוש על ידי מספר גופים כגון: משקיעים, נותני אשראי, רשויות מס, בנקים ועוד. כשגופים אלו באים לקבל החלטות בקשר לחברה הם נעזרים בדוחות הכספיים ומתבססים בין היתר על חוות דעתו של רואה החשבון אשר ערך את הליך הביקורת על הדוחות הכספיים.

בדומה ליתר השירותים המקצועיים המוענקים לכם במחלקה לביקורת במשרדנו, גם שירותי הביקורת לדוחות כספיים נעשים על ידי צוות רואי חשבון ומתמחים בעלי ניסיון רב בישום תהליכי ביקורת לדוחות כספיים לחברות, עמותות, מושבים ואגודות שיתופיות.

עם סיום עבודת הביקורות על הדוחות כספיים, אנחנו במשרד רואי החשבון דרין טרגל ושות', יושבים ומנתחים עם הלקוח את הנתונים שעולים מהדוחות הכספיים. שירותי הביקורת המוענקים לכם במשרדנו מיועדים לחברות מכל תחומי הפעילות כולל קבוצת חברות (דוחות מאוחדים), אגודות שיתופיות ומלכ"ר.