משרד רואי חשבון
073-2400700

עריכה ודוח סקירה על דוחות כספיים לתקופת ביניים לכל סוגי החברות

עריכה ודוח סקירה על דוחות כספיים לתקופת ביניים לכל סוגי החברות

חברה ציבורית מחויבת בנוסף לדוחות הכספיים השנתיים להציג דוחות כספיים לתקופת ביניים (דוחות רבעוניים), בנוסף לחברות הציבוריות ישנם חברות פרטיות רבות שבוחרות לערוך דוחות רבעוניים.

בשונה מדוחות כספיים שנתיים המחייבים ביקורת ומתן חוות דעת של רואה החשבון המבקר, בדוחות רבעוניים אינם מחייבים ביצוע ביקורת על ידי הרואה חשבון אלא רק סקירה. מטרת הסקירה לאפשר לרואה חשבון לדווח, שלא בא לידיעתו דבר המצביע על כך, שיש צורך בשינויים מהותיים בדוחות הרבעוניים כדי שיוכלו להיחשב כדוחות שהוכנו לפי כללי חשבונאות מקובלים. דיווח כאמור מכונה דיווח על דרך השלילה.

בדומה לדוחות השנתיים גם הדוחות הרבעוניים כוללים את הדוחות: מאזן, דוח רווח והפסד, דוח על תזרים המזומנים ודוח על השינויים בהון העצמי.

בדומה ליתר השירותים המקצועיים המוענקים לכם במחלקה לביקורת במשרדנו, גם שירותי הסקירה לדוחות רבעוניים נעשים על ידי צוות רואי חשבון ומתמחים בעלי ניסיון רב.